***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (English) 

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.คำนำ 
4.สารบัญ
5.พื้นหลัง 
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.กลุ่มสาระการเรียนรุู้คณิตศาสตร์
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13.กลุ่มสาระการรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14.แบบฟอร์ม Lesson Plan
15.Lesson Plan (Thai)
16.แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาการสอนของตนเอง
17.Classroom Language