โกเมศ  ศรีมงคล. คู่มือการใช้งาน Windows Vista+ Office 2007. กรุงเทพฯ :          ไอดีซีอินโฟ ดิสทรีบิวเตอร์  เซ็นเตอร์, 2550.
ดวงพร  เกี๋ยงคำ.คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551.
ปิยะ  ศุภราสุวัฒน์ และ ไพบูลย์  พวงวงศ์ตระกูล. แบบเรียนวิชาโปรแกรม
        Microsoft Word.
กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย , 2544.
ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
        เล่ม 1.
กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. สนุกกับคอมพิวเตอร์ 3. กรุงเทพฯ :
        ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2551.
อัมรินทร์  เพ็ชรกุล. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (เวอร์ชั่น 2007).
        กรุงเทพฯ : ซัคเซส  มีเดีย, 2554.


 


 

 

 


:: จัดทำโดย คุณครูสภาพร ตะโกนวน
   
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม