ชื่อ- นามสกุล : นางสุภาพร ตะโกนวน

ที่อยู่             : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โรงเรียน       : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2526            : สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2532            : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2550            : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พ.ศ. 2528             : ครู 2 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2531             : อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2537             : อาจารย์ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน: ครู คศ. 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

:: จัดทำโดย คุณครูสุภาพร ตะโกนวน
   

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม