.

swc new

 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานโรงเรียน
รูปภาพกิจกรรมอาหารและขนมไทย
การอบรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซท์
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบของขวัญแด่ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

งานช่าง
 

งานเกษตร
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงงานอาช๊พฯ-งานคหกรรม
 

ความคิดสร้างสรรค์กับอนาคตของชาติ


งานคอมพิวเตอร์
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี