.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.117.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 719,664
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������� ��������������� 
��������������������������������� ���������������
 

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงรายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
ผู้รายงาน นางปิยะวรรณ แสงงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บทคัดย่อ


        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
        ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 359 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 33 คน
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ
        การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ใช้วิธีการคำนวณค่าร้อยละและสูตรคำนวณประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน 2) ใช้วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยคำนวณค่า t-test และ 4) ใช้วิธีคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
        1. ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.48/83.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80
        2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
        3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x= 4.22)
ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

บทคัดย่อ.pdf
 

 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 มกราคม 2565
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045