.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,251
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������� ��������������������������������������������� 
��������������������������������� ���������������������������������������������
 

เรื่อง    ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย   นายสุเมธกฤต นำลาภสุขพิพัฒน์

สถานศึกษา  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ปีการศึกษา   2556

                                                               บทคัดย่อ

              งานวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)เพื่อสร้างชุดการสอน เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

             ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีวิชัย วิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 58คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 29 คนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นปีที่ 1/10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 แผน (แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดลและใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ

              การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)การทดสอบความสามารถทางการเรียนโดยใช้สถิติ Z-test for Population Proportion

             สรุปผลการวิจัย 1. ชุดการสอน เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.0/78.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์การเรียน จำนวนร้อยละ 100 ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .01

บทคัดย่อ.docx
969859_451894828231269_1843606916_n.jpg
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045