.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,273
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������
 

โครงการห้องเรียนสีขาว

          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งยึดองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนให้สัมฤทธิผลในรูปของการจัดองค์กรในห้องเรียนเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวจำนวน ๖๖ ห้องเรียน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานห้องเรียนละ ๒๑ คน ประกอบด้วย หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และในแต่ละฝ่ายก็จะมีนักเรียนแกนนำอีกฝ่ายละ ๔ คนเป็นคณะทำงานของแต่ละห้องเรียน นอกจากจะมีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวระดับห้องเรียนแล้ว ยังมีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวระดับชั้น จำนวน ๖ ระดับ ระดับละ ๒๑ คนเช่นเดียวกับระดับห้องเรียน ส่วนระดับโรงเรียนจะมีคณะกรรมการจำนวน ๒๕ คน โดยมีประธานนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการทั้งระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนต่างก็มีโครงสร้างเหมือนกัน ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

          ๑. ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเรียน การบ้าน การทำโครงงาน หรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนในห้องเรียน คอยให้การช่วยเหลือ แก้ไข ให้คำแนะนำ ให้คำอธิบาย ชี้แนะแหล่งเรียนรู้และนำเสนอให้ครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

          ๒. ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดก็ซ่อมแซมให้ดีขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป คอยดูแลป้องกันอุบัติเหตุในห้องเรียน เก็บของให้เป็นที่เป็นทางเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้สวยงาม น่าเรียน และคอยป้องกันไม่ให้เพื่อนในห้องกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน
          ๓. ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี การแสดงเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยไม่ไปมั่วสุม หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
          ๔. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ำ ข้างอาคารเรียน       ริมสนามฟุตบอลหรือบริเวณแหล่งที่ไปมั่วสุ่มสูบบุหรี่ คอยดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การเข้าห้องเรียนช้า การไม่เข้าเรียนในรายวิชาต่างๆอยู่บ่อยๆ รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข ซึ่งถ้าหากแก้ไขไม่ได้         ก็นำเสนอครูที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขต่อไป
          คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องมีการดำเนินงาน ดังนี้
          ๑. นักเรียนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว โดยได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
          ๒. จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของบุคคลโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ
          ๓. ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายดำเนินงาน โดยใช้หลักธรรม      พรหมวิหาร ๔ เพื่อการปกครองดูแลกันภายในห้อง จัดระเบียบสังคมในห้องให้น่า อยู่ น่าเรียน โดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนเตือนเพื่อน
          ๔. รายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบเป็นระยะ หากนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมที่คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ   ก็ส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการต่อไป   
          ๕. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
          ๖. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน แบ่งเป็นระดับชั้น โดยตัดสินผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง
          ๗. ประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตรให้แต่ละห้องเรียน
 
ผลจากการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว พบว่า นักเรียนในแต่ละห้องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขที่มีผลกระทบต่อตนเอง สามารถบอกถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขได้  สามารถวิเคราะห์ถึงโทษของการใช้ยาเสพติด โรคทางเพศสัมพันธ์ อุบัติภัย และอบายมุขได้ ส่วนนักเรียนแกนนำก็สามารถชักชวนหรือแนะนำเพื่อน เพื่อป้องกันให้หลีกเลี่ยงจากการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ และอบายมุขได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒
          นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่นำมาจัดหมวดหมู่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  มีการประเมินการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ปลอดภัยจากอุบัติภัยและอบายมุขทั้งปวง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓
          สำหรับสภาพห้องเรียน มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข สภาพห้องสะอาด มีระเบียบ สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัยแก่นักเรียน มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุข เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูที่ปรึกษาให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมและวางแผนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ตลอดจนผู้ปกครองก็มี     ส่วนร่วมในการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวด้วยเช่นเดียวกัน

          นอกจากนี้ ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษายังให้ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวในเรื่องของการจัดกิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘

โครงการห้องเรียนสีขาว.docx
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045