.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,258
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������ ��������������������� 
������������������������ ���������������������
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางดวงพร  บุษบรรณ
ปีที่รายงาน 2556

บทคัดย่อ

          รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่เรียนวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียนที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 มีนักเรียน 30 คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ได้แก่ t-test for dependent sample
          ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.07/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดคลิกด้านล่าง

บทคัดย่อ.doc
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045