.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,270
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������� ������������������ 
��������������������������������� ������������������
 
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางพชรรัชต์   อุดมผล
หน่วยงาน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่าย (random simple sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกลร่างกายมนุษย์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ โดยใช้สูตร t-test

          สรุปผล

          1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ มีค่าประสิทธิภาพในภาพรวม 86.26/84.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
          3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกร่างกายมนุษย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดคลิกด้านล่าง

บทคัดย่อ.doc
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045