.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.117.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 719,696
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������ ������������������������������������������ 
������������������������������ ������������������������������������������
 
ชื่อเรื่อง           ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการ
                      แบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการคิด
                      ทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย             นางสาวขวัญตา  พันธุ์บ้านแหลม
สถานที่ทำงาน   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
 
บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาลักษณะการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  รูปแบบการทดลองเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน – หลัง (One Group Pretest – Posttest Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียน และเอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการคิดทางพีชคณิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

          ผลการวิจัย พบว่า

          1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพ 77.48 / 75.08

          2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.6626 

          3) ความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและเน้นสหัชญาณของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          4)  นักเรียนนำเสนอวิธีคิดทางพีชคณิตอย่างหลากหลายวิธี เช่น แผนภาพ การเขียนบรรยาย ตาราง นิพจน์ สมการ และกราฟ และความสามารถในการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนพัฒนาดีขึ้นทุกลักษณะของการคิดทางพีชคณิต 

ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

บทคัดย่อ v1.pdf
 

 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 มกราคม 2565
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045