.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,245
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������� ��������������������������������� 
��������������������������������� ���������������������������������
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คำสำคัญ:แบบฝึกทักษะ/ การอ่านจับใจความสำคัญ
            กนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์:รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ภาษาไทย 1ท 21101  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม,219หน้า
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 13. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 ห้องเรียน 338 คนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ห้องเรียน ม.1/5จำนวน 40 คน  ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample  Random  Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 จำนวน 5 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน จับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  50  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 จำนวน  20  ข้อ
            ผลการศึกษาพบว่า1. แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2(80/80) เท่ากับ  79.88/80.752. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียน(=32.30, S.D. = 2.20 ) ด้วยแบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 สูงกว่าก่อนเรียน (=  10.25, S.D. = 1.56 ) 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x=  4.16  S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อความในเชิงบวกที่นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด  คือ  ข้อที่ 2 วิธีสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และมีความสุข  (x= 4.55 S.D. = 0.55 ) และข้อความในเชิงบวกที่นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม (x= 3.98  S.D.=0.66 ) 
 
ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง 
บทคัดย่อ.pdf
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045