.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,240
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������ ��������������������������������� 
������������������������������������ ���������������������������������
 
ชื่อผลงาน             แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension
                                สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน         นางสาวจุไรรัตน์  อรุณสวัสดิ์
สถานศึกษา          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา     อำเภอเมืองนครปฐม     จังหวัดนครปฐม
 
บทคัดย่อ
                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ1102 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ1102 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการใช้จำนวนห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
               เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม  2) คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ1102 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ
                สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent Sample)
                ผลการศึกษาพบว่า
                       1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.54/88.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80
                       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ31102 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                       3. นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ31102 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Comprehension สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

บทคัดย่อ.pdf
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045