.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.186.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,130
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ครูโสภิดา ชีพรับสุข 
ครูโสภิดา ชีพรับสุข
 

 ชื่อผลงาน     รายงานผลการพัฒนาและใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน       นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

                  

บทคัดย่อ

  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTM และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest-posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

  1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.12 /82.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา HTML อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 
 
 
 
 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045