.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,256
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������� ��������������������������������� 
��������������������������� ���������������������������������
 

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย 5 23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 

ผู้รายงาน  :  นางอภิรดี   มณีประเสริฐ  

บทคัดย่อ  

          การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา ท23101 ภาษาไทย 5 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 ห้องเรียน 427 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ห้องเรียน ม.3/11 จำนวน 40 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 จำนวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา 23101 ภาษาไทย 5 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา ท23101 ภาษาไทย 5 จำนวน 20 ข้อ

 

          ผลการศึกษาพบว่า

      1. แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) เท่ากับ 79.88/80.75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา 23101 ภาษาไทย 5 หลังเรียน( = 32.30 , S.D. = 2.20 ) ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 สูงกว่าก่อนเรียน ( = 10.25 , S.D. = 1.56 ) 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= 4.16 S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความในเชิงบวกที่นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 วิธีสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และมีความสุข (= 4.55 S.D. = 0.55 ) และข้อความในเชิงบวกที่นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม

 

ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

บทคัดย่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pdf
 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045