***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****
เกษียณวาร สานสายใย ศรีวิชัย ร่วมใจมุทิตา
สารจากครูเกษียณ ฝากถึงลูกดอกรักศรีวิชัยวิทยา

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบ On Site เพิ่มเติม คลิ๊ก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียน (โควตา) เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ดําเนินการตรวจ ATK แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (กลุ่มเลขที่คี่)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังตะกู เป็นผู้ตรวจหาเชื้อ
ณ อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบพิเศษ (ชั้นบน) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายพงษ์พัฒน์ แก้วสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผ่านการคัดเลือกระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน
Best Practice สําหรับครู ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (MOU) และงานแนะแนวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ในการเข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินทรัพยากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่องกำหนดการชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน

บันทึกข้อความรายงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโควิด

บันทึกข้อความรายงานพบนักเรียนติดโควิด

แบบ บค-101 แบบบันทึกการปฏิบัติงานภาระงานในหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แบบ บค-102 แบบบันทึการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์

แบบ บค-103 แบบสรุปบันทึกการปฏิบัติงาน

แบบ บค-104 -แบบรายงานการปฏิบัติงานตามคำสั่ง

ดูเพิ่มเติมคลิก