***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๙ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การแข่งขันเรียงความ หัวข้อ "ร้อยเรียงภาษา นําพาต้านทุจริต"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เอกสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในกรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ตร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โดยนางนิสา บรรจงการ ผอ. สพม.๙ เป็นประธานในการประชุม และดร.สุชาติ กลัดสุขเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ๖๑๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมแข่งขันซูโดกุและเอแม็ท
รายการ Robinson Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport challenge ๒๐๒๐
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก