***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการามตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2499 บนที่ดินของวัดใหม่ปิ่นเกลียวซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจำนวน 11 ไร่ 2 งานต่อมาในปี 2511ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐมสอนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ป.7

          พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2517 โดยมี นายถนอม ตะกรุดแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครู 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชาย 89 คน นักเรียนหญิง 32 คน รวม 121 คน และนักเรียนชั้น ป.6, ป.7 ฝากเรียนอีกจำนวน 71 คน ทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียน คือ อาคารเรียนแบบ 003 ดัดแปลงใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 260,000 บาท ในปี 2500

          พ.ศ. 2502 สร้างโรงฝึกงานขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ด้วยเงิน  ค.พ.ศ. จำนวน 50,000 บาท

          พ.ศ. 2505 ได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท สร้างห้องปฏิบัติการคหกรรม

          พ.ศ. 2512 สร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยเงินบริจาคจำนวน 28,000 บาท สร้างเสาธงและปรับพื้นสนามจำนวน 12,000 บาท ด้วยเงินบริจาค

          พ.ศ. 2514 ได้เงินงบประมาณจำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 51 เมตร และเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2515

          พ.ศ. 2515 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ด้วย เงินงบประมาณ จำนวน 50,000 บาทพ.ศ. 2516 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม ได้อนุญาตให้ใช้ ที่ดินของวัดเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ไร่ รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนจำนวน 26 ไร่ 2 งาน

          พ.ศ. 2518 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ 003 ดัดแปลงใต้ถุนสูง ด้วยเงิน ปชลต. ของสภาตำบลวังตะกู จำนวน 83,500 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 ห้องเรียนด้วยเงิน ปชลต.ของสภาตำบลวังตะกูจำนวน 11,000 บาท พระปฐมนคราภิรักษ์ บริจาค 600 บาท และนายพิชิต พาวิทยาลาภบริจาค 3,500 บาท

          พ.ศ. 2520 สร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 176,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 003 จำนวน 1 ห้อง เพื่อเป็น ห้องธุรการ ด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2520 จำนวน 21,548 บาท

          พ.ศ. 2520 สร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 176,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 003 จำนวน 1 ห้อง เพื่อเป็น ห้องธุรการ ด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2520 จำนวน 21,548 บาท

          พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 12 ห้องเรียน ด้วยเงินประมาณ จำนวน 357,500 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 003 ดัดแปลงใต้ถุนสูง 6 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท

          พ.ศ. 2522 สร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง และรั้วโรงเรียน ด้วยเงินธารน้ำใจเพื่อการศึกษาจำนวน 40,895.50 บาท ซื้ออาคารศิลปะ ด้วยเงินธารน้ำใจ จำนวน 40,000 บาท และเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียวบริจาคสมทบจำนวน 80,000 บาท นอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด เพื่อการศึกษาเพิ่มอีก 1 งาน 52.75 ตารางวา รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนจำนวน 26 ไร่ 3 งาน 52.75 ตารางวา

          พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ค. 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 3,700,000 บาท สร้างหอประชุมและโรงอาหารด้วยเงินงบประมาณจำนวน 1,289,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 110,000 บาท สร้างบ้านพักครู 2 หลัง ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 249,800 บาท และห้องน้ำห้องส้วมหญิงเป็นเงิน 43,500 บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว และ ห้องน้ำห้องส้วมชายด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 29,855 บาท

          พ.ศ. 2524 สร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 54,000 บาท พ.ศ. 2525 ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 170,000 บาท และถนนคอนกรีตยาว 52.50 เมตร เป็นเงิน 38,000 บาท และได้รับเงินงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าบ้านพักครูเป็นเงิน 39,732 บาท

          พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนแบบ 003 ใต้ถุนสูง แล้วนำวัสดุไปสร้าง อาคารเรียนชั่วคราว (ห้องสมุด) สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ค. 18 ห้องเรียน ด้วย เงินงบประมาณจำนวน 3,920,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบ 202 ก. จำนวน 6 หลัง ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 1,080,000 บาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2526 โรงเรียน ได้รับมอบที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา จากนางสุพิน จีระพันธ์ เป็นมูลค่า 500,000 บาท รวมเป็นที่ดินของโรงเรียน จำนวน 38 ไร่ 1 งาน 12.75 ตารางวา

          พ.ศ. 2527 ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 184,069 บาท สร้างห้องน้ำห้องส้วม (ชาย – หญิง ) ด้วยเงินบริจาค จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท และได้รับบริจาคที่ดิน จากนายถนอม ตะกรุดแก้ว จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา รวมเป็นที่ดินของที่ดินจำนวน 41 ไร่ 2 งาน 97.75 ตารางวา (3 แปลง)

          พ.ศ. 2528 ได้รับเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐานจำนาน 1 หลัง เป็น จำนวนหนึ่ง 774,271 บาท พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาน สร้างโรงฝึกงาน แบบมาตรฐานจำนวนหนึ่งหลังเป็นเงิน 686,400 บาทสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน จำนาน 1 หลังเป็นเงิน 78,000 บาท โรงเรียนด้รับมอบอาคารพระราชคุณาภรณ์ 60 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ค่าก่อสร้างมูลค่า 1,100,000 บาท จาก พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม โดยอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นประธานรับมอบ

          พ.ศ. 2530 ได้รับมอบที่ดินจาก นายถนอมตะกรุดแก้ว จำนวน 2 งาน 30 ตารางวา มูลค่า 70,000 บาท รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด 42 ไร่ 1 งาน 27.75 ตารางวา พ.ศ. 2531 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,540,000 บาท ได้รับเงินงบประมาณสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม แบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,000 บาท และได้รับมอบ อาคารพระราชคุณาภรณ์ 63 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน มูลค่า 600,000 บาท จากพระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์เจ้าคณะ จังหวัดนครปฐม

          พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318/30 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 8,770,000 บาท โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบจำนวน 170,000 บาท แล้วเสร็จ นวันที่ 30 พฤษภาคม 2535

          พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 111,000 บาท และได้รับเงินสมทบจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,000 บาท

          พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6 ที่ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 180,000 บาท และได้รับเงินสมทบจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท

          พ.ศ. 2540 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น เป็นเงิน 24,476,400 บาท (ผูกพันงบประมาณปี 2540-2542) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542 ได้รับเงินงบประมาณ งบปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเป็นเงิน 400,000 บาท เป็นค่าถมดินสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.40 เมตร วงเงิน 308,000 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 และสร้างลานอเนกประสงค์ กว้าง (สนามบาสเกตบอล) ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 31 เมตร วงเงิน 92,000 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540

          พ.ศ. 2544 ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น) เป็นห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องพยาบาล โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,575,000 บาท จากสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น) เป็นห้องแนะแนวโดยใช้เงินงบประมาณ ของ อบต.วังตะกู วงเงิน 100,000.- บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 189,000 บาท และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545

          พ.ศ. 2545 ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น) เป็นห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องพยาบาล โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,575,000 บาท จากสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น) เป็นห้องแนะแนวโดยใช้เงินงบประมาณ ของ อบต.วังตะกู วงเงิน 100,000.- บาท